Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školyJednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se na naší škole nekonají!

Doporučujeme
navštívit nás po předchozí telefonické domluvě,
abychom mohli při vaší návštěvě konzultovat fotografie uchazečů
v době od 10:00 do 16:00

AKTUALIZOVÁNO

První kolo 
přijímacích talentových zkoušek
se bude konat 6. ledna 2020

Bližší inoformace dostanete v pozvánce k přijímací talentové zkoušce e-mailem i poštou.

Přihlášky do prvního kola přijímacích zkoušek zasílejte do 20. 12. 2019 na adresu školy.
  
Obsahová stránka talentových zkoušek
byla připravena řadou odborných lektorů z Filmové a televizní fakulty FAMU. Přesto vycházíme z toho, že znalosti a dovednosti mladé generace v oblasti fotografie, která je základem také filmařské profese, jsou dnes většinou jen na úrovni automatických digitálních přístrojů. Vzhledem k tomu hodnotíme talentové předpoklady uchazečů pouze podle úrovně jejich výtvarného cítění kompozice a schopností vnímat světlo, které jsou základem dobrého fotografického a filmového záběru. Nehodnotíme tedy technickou či řemeslnou kvalitu předložených snímků. Tomu naučí škola. Vedle talentu je nezbytnou podmínkou nadšení pro práci ve zvoleném
studijním oboru. Klasická černobílá fotografie, která je na naší škole základem praktické výuky 1. ročníku, vyžaduje trpělivost a dovednost. Teprve od 2. ročníku rozšiřuje náš vzdělávací program výuku o digitální fotografii a základy filmové a televizní tvorby.

Zájemci o studium na naší škole mají u talentové zkoušky předložit 24 až 30 fotografiípohlednicovém formátu a z těch pak, dle vlastního výběru, 5 nejzdařilejších ve zvětšeném formátu 13×18 cm. K fotografiím by měli předložit negativy, a u digitálních snímků CD či DVD.
Fotografie by měly být pořízeny bez použití blesku, v důvěrně známém prostředí, ve kterém uchazeči žijí, aby kritéria hodnocení mohla být jednotná – např. rodina, škola, přátelé, zájmová činnost, okolní prostředí a krajina. Série několika fotografií mají vytvářet krátké tematické celky, které má provázet stručný doprovodný text s popisem kde, proč a jak snímky vznikly a hledisko výběru pěti nejzdařilejších snímků dodaných ve větším
formátu.

Uchazeči, kteří již pracují s videokamerou
předloží u zkoušky své videosnímky střižené na PC v délce cca 5 minut, vypálené na DVD nosiči. To však nevylučuje podmínku dodat požadované fotografie vytištěné a vypálené na DVD nosiči, protože na fotografii se nejlépe prokáže úroveň autorova vnímání světla a výtvarného cítění, které jsou základem každého fotografického i filmového záběru. 
Hodnocení zkoušky mohou kladně ovlivnit vlastní literární a výtvarné práce v počtu
maximálně 5 kusů, které uchazeči předloží u talentové zkoušky.
 
Úvodní částí talentové zkoušky jsou testy ze všeobecných kulturních znalostí žáků.
Fotografická a filmová profese vyžaduje schopnost umět se dobře a jasně vyjadřovat v ústním i písemném projevu, a proto součástí zkoušky je pohovor a krátká písemná práce. Pokud jsou někteří uchazeči o studium více psaví, mohou své písemné práce v počtu maximálně tří stránek A4 zaslat předem e-mailem, nebo poštou.

Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky
doporučujeme všem zájemcům předem konzultovat s vedením školy práce, které chtějí předložit ke zkoušce, a to při osobní návštěvě školy, po předchozí telefonické domluvě, nebo zasláním digitálních fotografií elektronickou poštou na e-mailovou adresu: hirman@centrum.cz nebo: fofitv@gmail.com

Všechny práce uchazeči přinesou k přijímací zkoušce podepsané a uložené v pevných deskách se jménem autota a rokem přijímací zkoušky.

Přihláška ke studiu


Škola je zapojena do projektu Šablony
Jedná se o projekt s názvem Sdílení zkušeností dokořán, který je realizován s finanční podporou EU a MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt je známý pod označením Šablony.